मि

^ एप्त 01.016, षष्ट गा प्रणा . (९1. ^ ९२11 01.01८^ 1. 1.122२^ २४

बाः

| + (तण्डश0प्र 0. 111. |

1

911॥॥॥॥ 1/8 1/1 14 4 एाव्ाजय ~ "५" ~~~ 1.14... 8.5&9 4 वः 30 एत एप 2 वख 9,

+ > -

ना

1770 8 ¶. ९. रिऽ & 7. ए. ४५१३१८०९५१, 9 ?110011६(018, 8१/४३ ४1185 800 76001, #¶पा081098 7. ( (1, ४५. न्न 21016 04 8. 9, 6/406॥07 {9 {€ 1007161015 (17्.्८7"८7). वाद "= +^ 7.८८ /॥ ८८5 ८(1 ८८7 “= 76.55,

0 -4/ |

१०10. ~^ शशः ॥८ >

^. ^^ 01.001. 1123241२ ५८. 1.11. ना. 09. . २१0. = 5 1)8.8, ०००० = +~ 1 <-5 1 = = कक => + कन्व

+ 8 | 4. \/८

(186 74 {0 46 7 7 756). )

[ 11 चटः8 ८९5७०६१ एए ५6 एपरणाशल, |

श्रीः श्रीमन्महाभारतम्‌

` ` सरिप्प्रणम्‌

न=

महापस्थानिकपवं १.७.

| एतच |

कुम्भधोणस्थेन श्रीमन्मध्वविरासपुस्तकार्याधिपतिना ` टी. आर्‌. कृष्णाचार्येण टी. आर्‌. व्यासाचार्येण

अनेकेषां बिदुषां साहाय्येन दाकषिणायवबहुकोश्चाद्सारेण संशोध्य मंबापुयौं जाजी दादाजी शयेतेषां निणेयसागरमुद्रणयन्ने सुद्रवित्वा प्रकाशितम्‌

1 कक््#्म्म्ममरम्म

काके १८३२ साधारणनामसंवत्सरे

# > ॥8.१.१6 ^ ^ ८01001६4 118242४, ५८. 31.11

00, पण, , १.५.

8.8. --, न. 2-7-51...

2 | ॥\ | ०८4 देना कनन ९५

एच ककय कज अन कक छक वतनन

] | ।९.५/

= = छ, छम्य,

(-श्वथलध्य ववमच ४0 4० कु 1662)

[ 411 पष्टा5 ८९०९१ ४०९ [प्राक्च 1

श्रीः श्रीमन्महाभारतम्‌

` ` सर्पणम्‌

महाभरस्थानिकपवे ३.७. एतच कम्भघोणस्थेन श्रीमन्मध्वविखासपुस्तकाखयाधिपतिना टी. आर्‌. कृष्णाचार्येण टी. आर्‌. व्यासाचार्येण अनेकेषां विदुषां साहाय्येन दाश्षिणालयवहुकोश्चाचुसारेण संश्चोध्य मंबापुयो

जावजी दादाजी इयेतेषां निणैयसागरसुद्रणयन्ने सुद्रवित्वा प्रकारितम्‌

शके १८२२ साधारणनामरसंवत्सरे | ~. |

इदं पुस्तक १८६५ संख्याकराजनियमसख २५ संख्याकविभागानुसारतो ठेखारूढं कृत्वाय सर्वेऽधिकाराः प्रपिद्धिकत्रा खाधीना रक्षित्ताः

+ ९१

कनात 7 4-42-4) 73 >: हह

क्त्‌ ०००

2

{=

1. ~

न. 1

4 1 =

कुव "यी | [ह 9 ची - "क `) ५३ ह" ==) #. [7 1) | ह.

(२ |

(= न्न [= (र | नज 2

ग) ^). (1.2

५1 नः 8

(^ 9 #-).

त्ता भन कै

= = == ~ => - =

^

ना 2 (न्‌ भिना ५1०१ त्नः क्र प्रू नन

1 (८ | 6 2 50 "+ न, 0

न्य श् | ४८

(म

श्रीः श्रीमन्मटाभारतम्‌

महाप्रस्थानिकपवें १७

प्रथमोऽध्यायः १॥

भ्रातृभिदरोपिा सह स्वर्गो जिगमिषुणा युधिष्ठिरेण युयुत्सो राज्यभारनिवेकानपू्वकं परिक्षितो राज्येऽभिषेचनम्‌ ॥१॥ तथा कृच्राच्पौरान्ुमतिसंपादनेन वल्ककूधारणादिपूवकं श्चुना सह गरहात्पस्थानम्र्‌ अनेन मध्येमार्गं मभ्रिवचसा ^ निषङ्गस्य गाण्डीवस्य वरुणोदेशोन सम्बद्धे प्रक्षेपणम्‌

श्रीवेदव्यासाय नमः दुःखारतशरात्रवीद्राजा सुभद्रां पाण्डवाग्रजः

नारायणं नमस्कृ नरं चैव नरोत्तमम्‌ | एप पुत्रख पुत्रस्ते इरूराजो भविष्यति देवीं सरखतीं व्यासं ततो जयञदीरयेत्‌ ¦ यदूनां परिशेपश्च वजो राजा कृत ।॥ लनमेजय उवाच परिधिद्धास्तिन पुरे शक्रप्रस्थे यादवः ८. दवं दृष्ण्यन्धकङले शरुत्वा मौसरमाहवम्‌ वजो राजा त्वया रक्ष्यो मा चाधर्मे मनः कथाः अवाः किमकुर्वन्त तथा कृष्णे दिवं गते इत्युक्तवा धभेराजः वासुदेवस्य धीमतः कारधन उवाच मातुरुख बद्धस्य रामादीनां तथैव १० युधिं कौर राजा इष्णीनां कदनं महत्‌ | भाठभिः सह धमोत्मा ृत्वोदकमतन्द्िः | पने मतिमाधाय बाक्यमञनमत्रवीत्‌ | श्राद्धान्युदिश्य सर्वेषां चकार विधिवत्तदा ११ तर; पचति भूतानि सवोण्येव महामते देपायनं नारदं माकेण्डेयं तपोधनम्‌ क्दाखमदं मन्ये त्वमपि द्रष्टमदैसि भारद्वाजं याज्ञवल्क्यं हरिगुदिश्य यज्वान

^ {२ तु न्वेर्य$ कालः काल इति वुबन्‌ अभोजयत्खादु भोज्यं कीतेयित्वा शाङ्गिणं १२ शतं तह्य आतुर्ज्येष्ठखय धीमतः 9. ददौ रल्लानि वासांसि ्रामानश्चात्रथांस्तथा ५, अख मते ज्ञात्वा मीमसेनो यमौ तथा। स्ियश्च दिजघर्येभ्यस्तदा शतसहसरश्चः १३ ..्पचन्त तदाक यदुक्तं सन्यसाचिना कपमभ्यच्ये गुरमथ पोर पुरस्तम्‌ 6, अयत्न ्त्रनैन्धरमकाम्यया। “आहूय भरतश्रेष्ठ संनित्ेदयासने तद्‌ा ।'

परिददा खन्‌ दवाधुत्रे युधिष्ठिरः शिष्यं परिशितं तसे ददौ भरतसत्तमः १४ वरि क्ेजानं परिधितम्‌ ततस्तु परकृतीः सवाः समानाय्य युधिष्ठिरः

णि री बा 7

[सो

& दद्ध रे पद्ध तकच्छत- धमकाम्यया प्र्रजनतद्रैगेन | परिदद तदधीनं तर्बान्‌ रथमिति तंच कविं अपरीकरोमि त्वमध्ये- तस्वाभिषेकेऽनधिकारात्‌ खराज्ये हास्तिनपुरे ऽक | अधम परिक्षिद्रजयोवौलयोररक्षणजे महाप्रस्यानमियं मा कुयोदिति भावः लियो दाप्रीः १३॥

4"

श्रीमन्महाभारते

+> >> 1819) निनि

सवेमाचष्ट राजर्षििकीषितमथात्मनः ते श्रुत्वैव बचस्तख पौरजानपदा जनाः भृशयद्वि्रमनसो नाभ्यनन्दन्त तद्वचः १६ नैवं कतेव्यमिति ते तदोचुसतं जनाधिपम्‌ ` राजा तथाऽका्षीत्कारपयौयधमेवित्‌॥ १७ तोऽनुमान्य धमात्मा पौरजानपदं जनम्‌ गमनाय मति चक्रे कृष्णसख गमनादपि | ९८ वतेमाने विवादे तु बास्त॒विक्रयिणं प्रति धनेच्छा युगपत्पाप्ा क्षे्रतत्खामिभूमृताम्‌ १९ ग्राप्रं करियुगं ज्ञात्वा सहदेषो हसनिव राज्ञस्तु कथयामास धर्मो नष्टस्तु सङ्करः २० श्रत्वा तु दुमेना राजा पयां जीवनं मम ।' इति राजा कोरव्यो धमेपुत्रो युधिष्ठिरः

१५

उत्प्रस्याभरणान्यङ्गाजग्रह बर्करान्धुत २१

भीमाजनयमातरैव द्रौपदी यर खिनी तथेव जगृहः सर्वे बस्कङानि नराधिप २२ विधिबत्कारयिखे्टि नैष्ठिकीं भरतपेम सथ्रव्छज्याप्यु सर्वैऽग्रीन्प्रतस्थुनेर पुङ्गवाः ।॥ २३ ततः प्रररुदुः सषोः चियो दृष्टा नरोत्तमान्‌

ग्रथितान्द्रपदीषष्ठान्पुरा चृतनजितान्यथा २४।

हर्पोऽभवच् सर्वेषां भावृणां गमनं प्रति | युधिष्ठिरमतं ज्ञाता दृष्णिक्षयमवेक्ष्य २५ भ्रातरः पश्च कृष्णा पष्ठी श्चा चैव सप्तमः | आत्मना सप्रमो राजा नियेयां गजसाहयात्‌ | पोररत॒गतो दूरं सर्वेरन्तःपुरंस्तथा २६ चैनमश्चकत्कश्चिनिवतेखेति भाषितम्‌ न्यवतेन्त ततः सवे नरा नगरवासिनः कृपगप्रभृतयश्चैव युयुत्सुं पयेवारयन्‌ विवेश्च गङ्गां कौरव्य उलूपी ुजगात्मजा २८ चितव्राङ्गदा ययां चापि मण परं प्रति शिष्टाः; परिकितं तन्या मातरः पयवारयन्‌ | २९ अनुमान्यानुमतिध्रदं छृला १८ नैष्ठिकीं पर्न्तिकी उत्सर्नेिमिदयर्थः आत्मन्यप्रीन्समारोप्याप्म्रीचुत्छज्येति हेयम्‌ २३ अन्या युधिष्ठिरादीनां भायोः श्रतसोमादीनां

०५ >. >+

अजेन प्रभावेन तथा नारायणसख

[ महाप्रयानिकपवे

9. 1, मना ना + + 9;

पाण्डवाश्च महात्मानो द्रोपदी यशखिनी , कृतोपवासाः कोंरव्य प्रययुः प्राञ्जुखास्ततः॥ ३० ` योगयुक्ता महात्मानस्त्यागधर्मपेयुषः अभिजग्छुबन्देदयान्सरितः सागरांसथा ३१

युधिष्ठिरो ययाघग्रे भीमस्तु तदनन्तरम्‌

अज्ञेनस्तख चान्वेव यमौ चापि यथाक्रमम्‌ ।३२ तस्तु बरारोहा श्यामा पञ्चदलेक्षुणा

द्रौपदी योषितांभरेषठा ययो भरतसत्तम ३३

श्वा चैवानुययवेकः प्रयितान्याण्डवान्वनम्‌ .

करमेण ते ययुर्वीरा रौहिलयं सकिकाणवम्‌ ३४

गाण्डीवं तु धनुर्दिव्यं मुमोच धनंजयः

रत्रलोभान्महारान ते चाक्षय्ये महेषुधी थि ते दटृशुलत्र चितं शेकमिवाग्रतः।

मागेमाव्रूय तिष्न्तं साक्षात्पुरषविग्रहम्‌ ३६ ततो देवः सप्ताचिः पाण्डवानिदमत्रषीत्‌ \ भोभो पाण्डुसुता वीराः पावकं मां निबोधत 9 युधिष्ठिर महाबाहो भीमसेन परंतप 4 अजनाधिघतौ चीर निबोधत बचो मम ॥,. |

अहमि; ङुरशरष्ठा मया दग्धं खाण्डये

अयं बः फर्गुनो भाता गाण्डीवं परमायुध | | परिलयञ्य वने यातु नानेनार्थोस्ति कश्चन # ४9 चक्ररत्नं यत्कृष्णे थितमासीन्पहात्मनि

गतं तच पुनस्ते काठेनेष्यति तख ४१

छ,

घरणादाहृतं पूर्वं मयेतत्पाथेकारणात्‌

गाण्डीवं धनुषां श्रेष्ठ वरूणायेव दीयताम्‌ ४२ ततस्ते भ्रातरः सर्वे धनंजयमचोदयन्‌

जले प्राक्षिपचचेतत्तथाऽक्षय्ये महेषुधी % ततोऽिभेरतशरेएठ तत्रैवान्तरधीयत < ययुश्च पाण्डवा वीरास्ततस्ते दक्षिणायुखाः ४४..*

मातरः २५ छहिषद्यं उद्याचलपान्तम्थ समुद्रम्‌ ३४॥ भनेन गाण्डीवेन अर्थः प्रयोजनम्‌ ४० कालेन अवतता

रान्तरे ४१ प्रथमोऽध्यायः १॥ ए,

अध्यायः ! भहाप्रथानिकपवै १७।

ओव

नि की यीं श" तत ता चा नमम नः ननन यानाय ना नगान ननि तिय तन

ततस्ते तृत्तरेणेव तीरेण र्वणांमसः | दृश्ुद्रीरकां चापि सागरेण परिषटुताम्‌ ४६

जग्युभैरता दिकं दक्षिणपिमाम्‌ ४५ | उदीचीं पुनराच्य ययुभेरतसत्तमा;

ततः पुनः समाब्त्ताः पथिमां दिश्लमेव ते। | प्रादक्षिण्यं चिकीर्षन्तः प्रथिग्या योगधर्मिणः ४७ इति भरीमन्महामारते मह प्रस्थानिकपवणि प्रथमोऽध्यायः

द्वितीयोऽध्यायः २॥

मेरनिरिमति गच्छन्तं युधिष्ठिरं ज्यैषवकमादनुगच्छरसु दवौपयादिषु योगश्नंशाक्कमेण भूमौ निपततु भीमग्रन्नाततं रति युधिष्ठिरेण तेषां पतने हेतुकथनम्‌ तथा तत्तः छुना केवरूमनुगस्यमानेन सता पुरोगमनम्‌

` वैशंपायन उवाच वैद पायन उवाच

तत्ते नियतात्मान उदीचीं दिश्चमायिताः इत्युक्त्वा तं समुस्छज्य सहदेवं ययो तदा

दद्यर्योगयुक्ता् हिमवन्तं महागिरिम्‌ | भावभिः सह कोन्तेयः श्ना चेव युधिष्ठिरः। ११

तं चाप्यतिक्रमन्तत्ते दच्छवीलकार्णवम्‌ | | कृष्णां निपतितां दष्टा सहदेवं पाण्डवम्‌

अवैक्षन्त महा्ैरं मेर शिखरिणां बरम्‌ | आर्तो बन्धुप्रियः शरो नखो निपपात १२ _ तेषां त॒ गच्छतां शीघ्रं सर्वेषां योगधर्मिणाम्‌ | तसिन्निपतिते वीरे न्रे चारुदशेने

याज्ञसेनी भ्रष्टयोगा निपपात महीते | पुनरेव तदा भीमो राजानमिदमन्रवीत्‌ १३ तां त॒ प्रपतितां दृष्ट्रा भीमसेनो महावलः योऽयमक्षतघमात्मा भ्राता वचनकारकः उवाच धर्मराजान याज्ञसेनीमवेक्षय | रूपेणाप्रतिमो लोके नकलः पतितो श्वि १४

नाधमेशरितः कथिद्राजपुज्या परंतप इत्युक्तो भीमसेनेन ्रत्युवाच युधिष्ठिरः कारणं किंनु तद्रूहि यत्छृष्णा पतिता वि ।॥ | नङ़रं प्रति धमोत्मा सवेवुद्धिमतांवरः १५ युधिष्ठिर उवाच रूपेण मत्समो नास्ति कबिदिलख दशनम्‌ , पक्षपातो महानखा विशेषेण धनंजये अधिकाहमेषेक इलययख मनसि सितम्‌ १६ तस्येतत्फरमदेषा भद्ध पुरुषसत्तम | नलः पतितस्तसादागच्छ त्वं वृकोदर ` वैरंपायन उवाच यख यद्विहितं वीर सोऽवश्यं तदुपाश्चुते १७ : एवघ्रुक्तवाऽनवेक्षैनां ययौ भरतसत्तमः। | तास्तु प्रपतितान्टष्रा पाण्डवः धेत्तवाहनः समाधाय मनो धीमान्धमौत्मा पुरुपषेभः | पपात शोकसंतप्रस्ततोतु परवीरहा १८ ` सहदेवस्ततो विद्वान्निपपात महीतले तसिस्त॒ पुरुषव्याप्रे पतिते शक्रतेजसि तं चापि पतितं दृष्ट्रा भीमो राजानमव्रवीत्‌।॥ भ्रियमाणे दुराधष भीमो राजानमत्रवीत्‌ १९ योऽयमसासु सर्वेषु शुश्रूषुरनहंकृतः अचृतं खराम्यख खेरेष्वपि महात्मनः सोयं माद्रवतीपुत्रः कसाज्निपतितो यवि ९, अथ कख विकारोऽयं येनायं पतितो डवि २० ¦ युधिष्ठिर उवाच | युधिष्टिर उवाच ..

आत्मनः सदशं प्राज्ञ नैपोऽमन्यत कंचन | एकोदं निरददेयं शत्रूनित्यजैनोऽत्रवीत्‌

“^ तेन दोपेण पतितो षिद्वानेष नृपात्मजः १० तत्कृतवानेष श्ुरमानी ततोपतत्‌ २१ [ह्ण चण नन्तरथ योगयन्काः चमा- | अनवेक्ष्य गान्तराचदूपः स्नेहो | माभृदिति भाव ॥५७॥ ` द्वितीयोऽध्यायः

` हितसनतः अष्टयोगा ध्यानात्‌ स्खटितमानसा ३॥

च्व #.।

¢ श्रीमन्महाभारते

अवमेने धलुप्राहानेष सर्वो एल्णुनः। = तथा चेतन्न तु तथा कतेव्यं भूतिमिच्छता २२ युधिष्ठिरं उवाच वैशंपायन उवाच ` |

भोभो राजननवेश्चख पतितोहं प्रियस्तव इति श्रीमन्महाभारते मह प्रस्थानिकपर्वणि द्वितीयोऽध्यायः

ततीयोऽध्यायः ३॥

श्ना सह गच्छन्तं युधिष्ठिरं भरति इन्द्रेण स्वर्गैरामनाय निजरथारोहणचोद्ना युधिष्टिरे शुना विना रथारोह-

गाः 3 = या णना तनस्‌ णक समम

| किंनिमित्तं पतने ब्रूहि मे यदि वेत्थ २४

अतिथुक्तं भवता प्राणेन विकत्थसे इत्युक्तवा प्रथितो राजा भीमोथ निपपात | अनवेक्ष्य प्र पाथं तेनासि पतितः कषितौ २५ ; पतितथात्रवीद्धीमो धभैराजं युधिष्ठिरम्‌ २३ | इत्युक्तवा तं महाबाहुजेगामानवरोकयन्‌ |

श्वाप्येकोचुययो यस्ते बहुशः कीर्तितो मया २६ 4

[ महाप्रथानिकपव

1 भभ

णमरोचयमाने यमेन निजस्वरूपप्रकाश्चनेन तच्प्रशं सनम्‌ ततो यमेनच्धादिभी रथेन स्री प्रापितेन युधिष्ठिरेण त्तन्न

भीमाचदरीनादिन्द्र्रति आान्रादीन्विना स्वस्य स्वर्गेप्यनभिरचिकथनपृचंकं तत्समीपरमनेच्छानिवेदनम्‌

सप्ा्ेय खगेघुखानि सं यज श्वान नात्र नृशसमस्ि

वैशंपायन उवाच ततः सन्नादयञ्खछक्रो दिवं भूमिं सेशः

रथेनोपययो पाथेमारोदेत्य्रवीच तम्‌॥ १, युधिष्ठिर उवाच खभ्रादुन्पतितान्दषटरा धमेराजो युधिष्ठिरः अना्मैमार्येण सदमरनेत्र

अब्रवीच्छोकसंत्रः सह्ाक्षमिदं वच; भ्रातरः पतिता मेऽत्र गच्छेयुसते मथा सह

बिना भ्ा्रभिः खगेभिच्छे गन्तुं सुरेधर सुकुमारी सुखाहो राजपुत्री पुरंदर साऽखाभि; सह गच्छेत तद्धवानदुमन्यताम्‌॥ श॒क्र भ्राबन्द्रक्यसि खमे तमग्रतश्धिदिवं गतान्‌ वो कृष्णया सहितान्तरवानमा श्चचो भरतर्पभ ५| ततो विचायं क्रियतां धभेराज निक्षिप्य मादुपं देहं गतास्ते भरतषमभ त्यज श्वानं नात्र चृशं्मलि अनेन तवं शरीरेण खर्म गन्ता संशयः | & | युधिष्टिर उवाच | युधिष्ठिर उवाच भक्तलयाभं प्राहुरलन्तपापं ५८

अयं श्वा भूतभव्येश भक्तो मां नलमेव | तस्यं लोके ब्रह्मवध्याकृतेन गच्छेत मया साधेमानृशखा हि मे मतिः।॥ तसान्नाहं जातु कथचनाद्य

शक्यं करु दुष्करमेतदायं मामे भरिया संगमनं तयाऽस्तु यस्या; इते भक्तजनं लयजेथम्‌ | इन्द्र उवाच | खर्गे रोके श्ववतां नासि धिष्ण्य- मिष्टापूतं कोधवश्ञा हरन्ति

वि 2

शक्र उवाच लश्ष्याम्येनं खघुखा्थीं महेन्द्र अमल्येवं मत्समत्वं राज- भीतं भक्तं नान्यदस्तीति चारै _ भ्श्रियं कत्ल महतीं चव सिद्धिम्‌ _ सिद्धिम्‌ प्राप क्षीणे रक्षणे प्राणरिप्सुम्‌

अस््रदयसय संलयागे वरदोसं निर्दयत्वं नास्ति श्वव- | गणा अदयचेरिपूर्तफरं प्नन्ति १० ताम्यचिवाद्धिष्ण्यं स्थानं खभ नासि कोधवहया नान देव- |

+

)

१०

\ 0 |

११

अध्यायः २] महाप्रानिकपवै १७ ५५

= -------~~---------------------------- --- ~~ 11 7 | 9 हि + 1 1]

प्राणलयागादप्यहं नैव मोक्तं अयं श्वा भक्त इवं त्यक्तो देष्रथस्त्वया यतेयं बे निल्यमेतद्रतं मे १२ | तसख्रत्खर्गे ते तुल्यः कश्चिदसि नराधिपः २१ इन्द्र उवाच अतस्तवाक्षया खोकाः खशरीरेण भारत शुना दष्ट ऋोधवशा हरन्ति प्राप्नोसि भरतश्रेष्ठ दिव्यां गतिमचत्तमाम्‌ | २२ यदत्तमिष्टं विष्टतमथो हृतं वैशंपायन उवाच | तसाच्छुनस्त्यागमिमं रुष्व ततो धर्मश्च शक्रश्च मरुतश्वाथिनावपि छनस्तयागास्प्राप्यसे देवलोकम्‌ १३ देवा देवपेयधरैव रथमारोप्य पाण्डवम्‌ ।॥ २३ लयक्त्वा भरावृन्दयितां चापि कृष्णां प्रययुः ख्विमानेसे सिद्धाः कामविहारिणः प्राप्नो लोकः कमणा खेन वीर सर्वे विरजसः पुण्याः पुण्यवागुद्धिक्मिणः २४ श्वानं चैनं लजसे कथं तु स॒ तं रथं समासाय राजा इशकुलोदरदः त्यागं इत्खं चाखितो सद्यसेऽयय १४ | उध्वेमाचक्रमे शीघं तेजसाऽऽब्रल रोदसी २५ युधिष्टिर उवाच ततो देवनिकाय्ययो नारदः स्वैटोकवित्‌ विद्यते संधिरथापि विग्रहो ' उवाचोचे्तदा वाक्यं बृहुदरादी ब्रहत्तपाः २६ मृतेमे्यरिति रोक्रेषु निष्ठा येऽपि राजपेयः पर्वे ते चापि सथ्रपसिताः ते मया जीवयितुं हि शक्या- कीर्तिं म्रच्छा्तेषां वे कुरुराजोऽधितिषएटति २७ स्ततस्त्यागस्तेषु कृतो जीवताम्‌ १५ लोकाना यशसा तेजसा इत्तसंपदा प्रतिप्रदानं शरणागतस्य ' खश्चरीरेण संप्राप नान्यं शुश्रुम पाण्डवात्‌ २८ सिया वधो ब्राह्मणखापहारः तेजांसि यानि दश्टानि भूमिष्ठेन त्वया विभो मित्रद्रोदस्तानि चत्वारि चक्र वेश्मानि श्वि देवानां पश्यामूनि सहस्रशः २९ भक्तसयाग्ैव समो मतोमे॥ १६; नारदसख वचः श्रुत्वा राजा वचनमन्रवीत्‌ वैशंपायन उवाच ` आ्राद्नपद्यन्धमोत्मा खपक्षांधेव पा्थैवान्‌ ॥३० तद्धमराजख वचो निश्चम्य शुभं बा यदि बा पापं आवृणां यानमद्य मे। धमेखरूपी भगवानुवाच तदेव प्राष्ुमिच्छामि लोकानन्यान्न कामये ३१ युधिष्टिर भरीतियुक्तो नरेन्द्र राज्ञस्त॒ वचनं श्रुत्वा देवराजः पुरंदरः ्क्षणेवोक्येः संस्तवसंप्रयुक्तैः १७ आनुशयतस्मायुक्तं प्रत्युवाच युधिष्टिरम्‌ ३२ अभिजातोसि राजेन्द्र पितुर्त्तेन मेधथा खानेऽसिन्वस राजेन्द्र कमेभिनिरजिते शभः अनुक्रोशेन चानेन सवभूतेषु भारत १८ किं त्वं मानुष्यकं स्रेहमद्यापि परिकिपेसि ३३ पुरा दवेतबने चासि मया पुत्र परीक्षितः भिदि प्राक्नेसि परमां यथा नान्यः पुमान्कचित्‌।

पानीया पराक्रान्ता यत्र ते भ्रातरो हताः ॥१९ नेच ते भ्रातरः स्थानं संप्राप्ताः हरनन्दन ३४ भमान परित्यज्य यत्र खं त्रातरलुभौ। | अद्यापि माद्ुपो भावः स्पृशते तां नराधिष मात्रोः साम्यमभीष्सन्वे नक्रं जीवमिच्छसि २० सखर्गोऽयं परय देवर्पौन्तिद्वां तरिदिबालयान्‌ ३५

इभी

; जभिजातोसि कुलीनोति पितुः पाण्डोः ॥१८॥ निकाय्यस्थो , २७ यदेव घ्रातृणां स्थाने तदेव प्राप्रुमिच्छामि ३१ , निवासस्थः २६ समुपस्िताः स्प्रतिविषयाः सन्ति, तृतीयोऽध्यायः ३॥ [. ५,

` नह

| 1

श्रीमन्महाभारते [ मह प्रसानिकपर्व

[3 9 8 "नोषो 3

युधिष्ठिरस्त॒ देवेन्द्रमेवंवादिनमीश्वरम्‌ गन्तुमिच्छामि तत्राहं यत्र मे भ्रातरो गताः ॥३७

सुनरेवात्रवीदधीमानिदं वचनमथेवत्‌ ३६ | यत्र सा बृहती श्यामा बुद्धिसच्वयुणान्विता

तेरविना नोत्सहे बस्तुमिह दत्यनिवदहेण द्रौपदी सोषितांश्ेष्ठा यत्र चैव सुता मम ३८ इति श्रीमन्महामारते महप्रखानिकपर्वणि वृतीयोऽध्यायः

महापमरखानिकं पे समाप्तम्‌ १७॥

अतः प्रं खगौरोहणपषे तखायमाचः श्ोकः। | खर्ग त्रिविष्टपं प्राप्य मम पूषैपितामहाः | जनमेजय उवाच पाण्डवा धातेराषटाश्च कानि खानानि भेजिरे

इदे महाभ्स्थानिकं पवे कुमघोणखेन री. आर्‌. छृष्णाचार्येण टी. अर्‌. व्यासाचार्येण संवय्यां निर्णयसागरमुद्रायन्ने मुद्रापितम्‌ राकाब्दाः १८३२ सन १९.१०.

11

+ ^ = नि ,

~= > हैतं ~ = ^ === = ~ 4० कः = 13 ] # न्व ११ 6 ॥-

,9 > 1१. 41608600] भाक,

वह 0रा.प्ता, ---- (~

(0181 ११०. नौ [< 1+-+ | ८4 / ८. |

\ [रकरः म्न्लपव्न्पन्यकहद +. ५. = -

व्व {1 4। ~|

1 वा-क षी 4 {9 > * [> अ= ५. न्‌ 9

=

=

स=

नरन # =. वन 9 वि 1 = 1. ११९ ग्‌